ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Харківській національний університет внутрішніх справ

МВС України

Харківській національний університет внутрішніх справ

Кафедра охорони інтелектуальної власності цивільного права та

процесу

Методичні вказівки та завдання

До семінарських і практичних занять

З дисципліни

«ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»

Для денної форми навчання

Харків 2011


МВС України

Харківській національний університет внутрішніх справ

Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних

Занять

з дисципліни «Господарський процес»

(повне найменування дисципліни)

Напрямок підготовки правознавство

(шифр і найменування)

Спеціальності усі спеціальності

(шифр і найменування)

Спеціалізація усі спеціалізації

(найменування)

Форма навчання денна форма навчання

(денна, заочна)

Харків 2011


Рекомендовано до друку

Методичною Радою

Університету внутрішніх справ,

Голова Мeтодичної Ради

Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес"/ Укладачі: к.ю.н., доцент В.А. Кройтор; к.ю.н. Сапейко Л.В.; к.ю.н. Селиванов М.В., к.ю.н. Ясинок М.М., Котенко С.О., Степаненко Т.В., Бортнік О.Г., Фролов М.М., Яценко С. Л. - Харків: Університет внутріш­ніх справ, 2001. - с.

Рецензент: к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного процесу Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого Мамницький В.Ю.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальна дисципліна "господарський процес" включає в себе теми, присвячені вивченню окремих аспектів судового розгляду справ, пов'я­заних із розглядом господарських спорів.

Мета видання - надати допомогу студентам у самостійній роботі над вивченням тем курсу шляхом відзначення найбільш істотних для розуміння тем положень господарського-процесуального законодавства, а також отримання практичних навичок у розв'язанні завдань, що вино­сяться на практичні заняття.

Підготовку до занять слід розпочинати відповідно до рекомендацій, що надані до кожної теми курсу й орієнтують на засвоєння мінімально достатнього для розуміння теми обсягу інформації. Після опрацювання положень відповідного розділу навчального посібника та лекційного ма­теріалу, слід ознайомитися з нормативними актами й рекомендованою літературою.

Під час вирішення завдань необхідно ретельно вивчити їх зміст і чіт­ко визначити: які спірні правовідносини потребують з'ясування, якою правовою нормою вони регулюються, який порядок застосування відпо­відної норми. Завдання вважається вирішеним, коли за результатами його розв'язання студентом сформульовано основні положення мотивувальної та резолютивної частин рішення, ухвали, постанови тощо.Процесуальні документи: претензії, відповіді на претензії, позовні заяви, відзиви на позовні заяви, ухвали, рішення і т. ін., - укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.2180405798773105.html
2180485613552711.html
    PR.RU™