Теоретичний блок. Ознайомтесь з правовим статусом педагогічних працівників.

Ознайомтесь з правовим статусом педагогічних працівників.

На основі особистісних якостей у процесі професійної підготовки, а згодом і в практичній діяльності у педагога формуються необхідні педагогічні вміння. Психолого-педагогічні якості у поєднанні з уміннями створюють надійний фундамент для розвитку педагогічної майстерності.

Знання професійно значущих особистісних якостей сучасного педагога, їх ролі у професійній діяльності дасть змогу майбутньому вчителю діагностувати свій ступінь сформованості на певному етапі професійного становлення, визначити шляхи їх подальшого удосконалення.

Зазначені якості педагога забезпечують повноцінне виконання ним своїх професійних функцій та обов’язків.

Професійно недопустимими є такі якості: грубість, безвідповідальність, безпринципність, некомпетентність у питаннях виховання і викладання, вузькість, обмеженість світогляду, низька морально-духовна культура, мстивість, неврівноваженість, байдужість до учнів і свого предмета тощо.

У Положенні про навчальний заклад чітко визначено правовий статус педагогічних працівників, їхні професійні права і обов’язки. Педагогічні працівники мають право:

Ø самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, нешкідливі для здоров’я учнів;

Ø брати участь у роботі методичних об’єднань, зборів загальноосвітнього навчального закладу, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

Ø обирати форми підвищення кваліфікації;

Ø здійснювати в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

Ø вносити пропозиції керівництву навчального закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи до законодавства;

Ø об’єднуватися у професійні спілки та бути членом інших угруповань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

Педагогічні працівники навчального закладу зобов’язані:

Ø забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

Ø сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

Ø утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі

Ø виконувати статут загальноосвітнього навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору

Ø брати участь у роботі педагогічної ради;

Ø виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;Ø готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

Ø дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

Ø виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.

Виконання творчого завдання

1. Напишіть та презентуйте твір-ессе «Мій портрет «ідеального педагога».

2. Здійсніть аналіз особистісної готовності професійно-педагогічної діяльності за запропонованою методикою


2181772859356528.html
2181783782824043.html
    PR.RU™